Španski jezik A1, A2

Španski jezik početni kurs (Nivel inicial)

Početni I (A1)

Početni II (A2)

Tokom ovog kursa kandidati će se upoznati sa osnivnim strukturama, jezičkim funkcijama španskog jezika i vokabularom potrebnim za komunikaciju u čestim svakodnevnim situacijama. Podjednaka pažnja je posvećena svim jezičkim veštinama – govoru, razumevanju, čitanju i pisanju, a brojna vežbanja imaju za cilj da pomognu polaznicima da te veštine savladaju. Nastava se odvija po programu knjige Prisma izdavačke kuće Edinumen i PONS multimedijalnog jezičkog priručnika.

A1 Početni nivo

Kandidat može da razume i koristi svakodnevne poznate izraze i veoma jednostavne fraze u cilju zadovoljenja neke konkretne potrebe. Može da se predstavi, da predstavi druge, da traži i daje informacije o sebi i drugima, na primer gde živi, koje ljude poznaje, koje stvari poseduje. Može da komunicira na jednostavan način ukoliko sagovornik govori polako i jasno i spreman je da pruži pomoć.

A2 Početni nivo

Kandidat može da razume rečenice i frekventne fraze i izraze u vezi sa neposrednim okruženjem i iskustvima (osnovne informacije o porodici, kupovini, lokalnoj geografiji, profesijama, itd.). Može da komunicira u okviru jednostavnih i rutinskih zadataka koji zahtevaju jednostavnu i direktnu razmenu informacija u vezi sa poznatim i rutinskim stvarima. Može da jednostavnim rečenicama izrazi informacije o sebi, neposrednom okruženju, i o osnovnim potrebama. Kandidat će po završetku kursa moći da pročita i razume jednostavne tekstove.