Individualni časovi

Opis kurseva:

Nivo A1 – Polaznik je u stanju da razume i upotrebljava familijarne i svakodnevne izraze, kao i proste rečenice koje imaju za cilj zadovoljenje nekih konkretnih potreba. Ume da predstavi sebe i druge, kao i da postavlja pitanja o nekoj osobi – npr. o mestu stanovanja, poznanstvima, stvarima u posedu, kao i da odgovara na isti tip pitanja. U stanju je da vodi jednostavnu komunikaciju, ukoliko sagovornik govori polako i razgovetno i želi da pomogne.
Knjiga Português XXI, prva knjiga izdanje Lidel.

Nivo A2 – Polaznik je u stanju da razume rečenice izvan konteksta i često upotrebljavane izraze u vezi sa delokrugom sopstvenih aktivnosti (npr. osnovni podaci o sebi i o porodici, kupovini, komšiluku, poslu). U stanju je da vodi razgovor u jednostavnim i uobičajenim situacijama, koji se svodi na razmenu direktnih i svedenih informacija o svakodnevnim i poznatim stvarima. U stanju je da jednostavnim izrazima opiše svoje zanimanje, blisko okruženje i sopstvene neposredne potrebe. U stanju je da uoči razlike između raznih dijalekata.
Português XXI, prva knjiga izdanje Lidel.

Nivo B1 – Polaznik je u stanju da razume ključne stavke iskaza, ukoliko se radi o jasnom i standardnom jeziku i poznatim stvarima i događajima sa posla, iz škole, slobodnog vremena itd. Snalazi se u većini situacija na putovanjima u područja gde se koristi jezik koji uči. U stanju je da govori jednostavno i koherentno o stvarima i temama iz domena sopstvenog interesovanja. U stanju je da prepriča događaje i svoja iskustva, snove, iskaže očekivanja i ciljeve, kao i da ukratko obrazloži i objasni razloge za ostvarivanje nekog projekta ili ideje.
Português XXI, druga knjiga izdanje Lidel.
Dodatni audio-vizuelni materijal .

Nivo B2 – Polaznik je u stanju da razume suštinu konkretnih ili apstraktnih sadržaja u složenim tekstovima, kao i stručnu raspravu iz sopstvene delatnosti. U stanju je da se izražava sa određenim stepenom spontanosti i lakoće, tako da razgovor sa izvornim govornikom ne predstavlja napor ni jednoj ni drugoj strani. O velikom broju tema izražava se jasno i potpuno, ume da iskaže svoje mišljenje o aktuelnim dešavanjima i izloži prednosti i mane različitih situacija i pojava.
Português XXI druga knjiga, izdanje Lidel.
Dodatni audio-vizuelni materijal

Nivo C1 – Polaznik je u stanju da razume širok spektar dužih i zahtevnih tekstova i prepozna skrivena značenja. Izražava se tečno i spontano, sasvim neupadljivo pristupa traženju pravih reči i izraza. U privatnom životu, na poslu ili u školi, jezikom se služi delotvorno i umešno. U stanju je da govori o složenim temama osmišljeno i jasno, ispoljavajući sposobnost kontrolisane upotrebe različitih jezičkih sredstava u organizaciji, artikulaciji i koheziji sopstvenog iskaza.
Português XXI, treća knjiga izdanje Lidel.
Dodatni audio-vizuelni materijal.

Nivo C2 – Polaznik bez napora može da razume sve što čita ili čuje. U stanju je da činjenično i argumentovano rekonstruiše iskaz, koristeći različite pisane i usmene izvore na jasan i koherentan način. Izražava se tečno, spontano i precizno, iskazujući istančan osećaj za značenje i smisao iskaza o temama kompleksne sadržine.
Bez knjige. Rad na novinskim člancima, književnim tesktom, atelje pisanja, diskusije i debate na razne teme.

CEFR – O Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas (Zajednički evropski okvir za jezike).

Kurs uključuje:
-Troškove upisa kursa
-Pohađanje nastave
-Udžbenike i dodatni materijal za rad
-Konsultacije sa predavačem/mentorom
-Sertifikat Centra za strane jezike Babylon
-Polaganje završnog ispita (pismeno i usmeno)