Individualni časovi

Opis kursa A1:
Polaznik ovog kursa je u fazi otkrivanja stranog jezika. Savladava alfabet francuskog jezika u pisanom i govornom obliku. Takođe, uči osnove intonacije. Može upotrebljavati osnovne izraze i fraze u svakodnevnoj komunikaciji u cilju zadovoljenja izrazito konkretnih potreba. Može da se predstavi, kao i da predstavi druge. Dobija i usvaja brojeve, geografske pojmove, dane u nedelji, mesece, boje, godišnja doba, delove tela, iraze vezane za floru i faunu. Gramatika francuskog jezika na ovom nivou izučava se u meri primerenoj početnom govorniku kroz osnovne glagole, sadašnje vreme, imperative, zamenice, članove.

Niveau A1:
Une personne correspondant au niveau A1 est en fait dans la phase d’introduction à une langue étrangère. Il peut poser des questions simples, par exemple se présenter ou demander des informations concernant son interlocuteur (à savoir le lieu où il habite, ses relations, ce qui lui appartient, etc.) et peut aussi répondre à ce type de questions en retour. De plus, si le locuteur parle lentement ou se montre coopératif, la personne de niveau A1 peut réussir à communiquer de façon simple.

Opis kursa A2:
Polaznik ovog kursa je u stanju da komunicira, iako u ograničenom smislu, u situacijama koje zahtevaju upotrebu stranog jezika (npr: na putovanju, u restoranu, itd..). U stanju je opisati svoje okruženje i razgovarati o nekim rutinskim temama: posao, kupovina, lične informacije itd.

NiveauA2:
Deuxième sous niveau du niveau A, celui-ci ressemble au niveau A1, mais correspond à une personne qui peu comprendre des pharses isolée ou des expressions couramment utilisées en relation avec des domaines immédiats et familiers tels que le travail, les achats, les informations personnelles ou l’environnement proche. Il communique et raconte cependant de façon simple.

Kurs uključuje:
-Troškove upisa kursa
-Pohađanje nastave
-Udžbenike i dodatni materijal za rad
-Konsultacije sa predavačem/mentorom
-Sertifikat Centra za strane jezike Babylon
-Polaganje završnog ispita (pismeno i usmeno)