A1,A2,B1,B2,C1,C2

Opis kursa A1 (jedan i po mesec/tri meseca):

Ovladavanje osnovama gramatike ruskog jezika (imenice, zamenice, pridevi, glagoli i glagoli kretanja)
Ovladavanje osnovnim pravilima ruskoga pravopisa i ovladavanje osnovama izgovora ruskog jezika.
Ovladavanje osnovnom leksikom i konverzacijom na ruskom jeziku iz domena svakodnevnog života.

Opis kursa A2 (jedan i po mesec/tri meseca)

Ovladavanje gramatikom ruskog jezika ( već navedene gramatičke kategorije uz dodatak brojeva ).
Ovladavanje osnovama pravopisa i izgovora ruskog jezika i njihovo usavršavanje.
Ovladavanje osnovnom leksikom i konverzacijom iz domena svakodnevnog života.

Opis kursa B1 (jedan i po mesec/tri meseca)

Ovladavanje gramatikom ruskog jezika ( već navedene gramatičke kategorije i glagolski prilozi i glagolski predlozi ).
Ovladavanje pravopisom i izgovorom ruskog jezika i njihovo usavršavanje.
Ovladavanje osnovnom leksikom i konverzacijom iz domena svakodnevnog života.

Opis kursa B2 (jedan i po mesec/tri meseca)

Ovladavanje gramatikom ruskog jezika ( već navedene kategorije i modalni način ).
Usavršavanje pravopisa i izgovora ruskog jezika.
Usavršavanje i slobodnije ovladavanje leksikom i konverzacijom na ruskom jeziku iz domena svakodnevnog života.

Opis kursa C1 (jedan i po mesec/tri meseca)

Ovladavanje gramatikom ruskog jezika (već navedene kategorije i frazeologizmima ruskog jezika )
Usavršavanje pravopisa i izgovora ruskog jezika.
Slobodno ovladavanje leksikom i konverzacijom iz domena svakodnevnog života.

Opis kursa C2 (jedan i po mesec/tri meseca)

Ovladavanje gramatikom ruskog jezika (već navedene kategorije i sintaksa ruskog jezika )
Usavršavanje pravopisa i izgovora ruskog jezika.
Slobodno ovladavanje leksikom i konverzacijom iz domena svakodnevnog života. Izražavanje u pismenoj i usmenoj formi.

Napomena: Razlika između kursa od mesec i po dana i kursa od tri meseca ogleda se u većem broju časova, širini nastavnih jedinica koje su zajedničke za oba kursa, kao i u većem broju primera za vežbanje na kursu od tri meseca.

Cena kursa uključuje:

-Troškove upisa kursa
-Pohađanje nastave
-Udžbenike i dodatni materijal za rad
-Konsultacije sa predavačem/mentorom

-Inicijalnu proveru znanja pismenim putem kod viših nivoa učenja jezika.
-Sertifikat Centra za strane jezike Babylon
-Polaganje završnog ispita (pismeno i usmeno)