A1, A2

OPIS KURSA A1 (jedan i po mesec):

Ovaj kurs omogućava polazniku da savlada osnovne gramatičke jedinice, kao i osnovne fraze i leksiku arapskog standardnog jezika. Polaznik se informiše o osnovnim sociološkim, geografskim i kulturološkim odlikama arapskog sveta. Takođe, nakon ovog kursa, polaznik je sposoban da čita voklaizovane arapske tekstove, piše arapskim pismom i reprodukuje proste rečenice. Uz to, polaznik se upoznaje sa arapskim dijalektima i uviđa razlike u odnosu na standardni jezik.

OPIS KURSA A2 (jedan i po mesec):

Ovaj intenzivni kurs omogućava polazniku da savlada šire opsege arapske gramatike, kao i da proširi svoj vokabular. Nakon ovog kursa, polaznik može čitati i razumeti nevokalizovane tekstove u okviru poznate

leksike, verbalno i pisano reprodukovati misli u domenima poznate leksike i snalaziti se u nepoznatim tekstovima uz pomoć rečnika.

OPIS KURSA A1 (tromesečni):

Ovaj kurs omogućava polazniku da savlada osnovne gramatičke jedinice, kao i osnovne fraze i leksiku arapskog standardnog jezika. Polaznik se informiše o osnovnim sociološkim, geografskim i kulturološkim odlikama arapskog sveta. Takođe, nakon ovog kursa, polaznik je sposoban da čita voklaizovane arapske tekstove, piše arapskim pismom i reprodukuje proste rečenice. Uz to, polaznik se upoznaje sa arapskim dijalektima i uviđa razlike u odnosu na standardni jezik.

OPIS KURSA A2 (tromesečni):

Ovaj kurs omogućava polazniku da savlada šire opsege arapske gramatike, kao i da proširi svoj vokabular. Nakon ovog kursa, polaznik može čitati i razumeti nevokalizovane tekstove u okviru poznate leksike, verbalno i pisano reprodukovati osnovne misli i snalaziti se u nepoznatim tekstovima uz pomoć rečnika.

*Razlika u odnosu na kurs A2 (mesec i po)  se ogleda u tome što je obimnija leksika, i više se insistira na konverzaciji i vežbanju.

KURS UKLjUČUJE:

– Troškove upisa kursa
– Pohađanje nastave
– Udžbenike i dodatni materijal za rad
– Konsultacije sa predavačem/mentorom
– Sertifikat Centra za strane jezike Babylon
– Polaganje završnog ispita (pismeno i usmeno)