Individualni časovi

Opis kursa A1:

Ovaj kurs omogućava polazniku da savlada osnovne gramatičke jedinice, kao i osnovne fraze i leksiku arapskog standardnog jezika. Polaznik se informiše o osnovnim sociološkim, geografskim i kulturološkim odlikama arapskog sveta. Takođe, nakon ovog kursa, polaznik je sposoban da čita voklaizovane arapske tekstove, piše arapskim pismom i reprodukuje proste rečenice. Uz to, polaznik se upoznaje sa arapskim dijalektima i uviđa razlike u odnosu na standardni jezik.

Opis kursa A2:

Ovaj intenzivni kurs omogućava polazniku da savlada šire opsege arapske gramatike, kao i da proširi svoj vokabular. Nakon ovog kursa, polaznik može čitati i razumeti nevokalizovane tekstove u okviru poznate leksike, verbalno i pisano reprodukovati misli u domenima poznate leksike i snalaziti se u nepoznatim tekstovima uz pomoć rečnika.

Kurs uključuje:
-Troškove upisa kursa
-Pohađanje nastave
-Udžbenike i dodatni materijal za rad
-Konsultacije sa predavačem/mentorom
-Sertifikat Centra za strane jezike Babylon
-Polaganje završnog ispita (pismeno i usmeno)